Ons opvoedingsproject

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project.

U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

Het christelijk opvoedingsproject - schooleigen identiteit

Created with Sketch.

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zo veel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.
De volledige tekst van de engagementsverklaring vindt u op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Werken aan het onderwijsinhoudelijk aanbod

Created with Sketch.

Wij staan stil bij wat kleuters moeten Ieren om op te groeien tot "goede" mensen.
De uniekheid van elk kind staat voorop. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale per-soon: hoofd, hart en handen.
In ons aanbod is een logische samenhang te vinden.

Werken aan een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

Created with Sketch.

Wij zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kleuters te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kleuters serieus. Ze zijn zelf actief betrokken in het leren, ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op. De betrokkenheid wordt gestimuleerd door een keuzeaanbod. De school organiseert exploratietochten aangepast aan de thema ‘s: het bos, de boerderij, de bibliotheek, de brandweer ….

We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.

Werken aan de ontplooiing van elk kind met brede zorg

Created with Sketch.

Onze brede zorg heeft twee dimensies.

We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen.
Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen.

We verbreden onze zorgen voor de kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht ( sneller of trager ). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’.
Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitenge-woon onderwijs en gespecialiseerde centra …

Als school zijn wij verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien indien uw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen aan te tekenen.

De school als gemeenschap en als organisatie

Created with Sketch.

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen.
We respecteren ieders verantwoordelijkheid.

We zorgen voor een goede organisatie.
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en – verbetering.

We delen onze zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs met:

  • De ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
  • Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school;
  • Externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering;
  • De lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt;
  • De lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht;
  • De Plaatselijke Overlegcommissie Basisonderwijs Maasmechelen, waarbij de school zich houdt aan de gemeenschappelijke verklaring inzake non-discriminatie in het onderwijs.

Organisatie van leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

Created with Sketch.

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of uw kind kan overgaan naar een volgen-de leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor uw kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van u als ouder gemotiveerd en toegelicht ( schriftelijk of mondeling). De school geeft ook aan welke bijzonde-re aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor uw kind zijn. De school neemt deze beslis-sing in het belang van uw kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep uw kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. In de kleu-terschool na een instapdatum)