AfWEZIGHEDEN

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op ontwikkelingsvertraging. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.
De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind effectief kleuteronderwijs volgde.
We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 09 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij de directeur. Komt je kind meerdere keren te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kind kunnen verhogen.

Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs

 

Created with Sketch.

Leerlingen jonger dan 5 jaar kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leer-plicht.

Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs


Created with Sketch.

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aan-wezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of niet. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezig-heid in het kader van de leerplicht. Dat geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs!:

Aanvaardbare afwezigheden

De directie beslist welke afwezigheden van leerplichtige kleuters aanvaardbaar zijn (bijvoorbeeld afwe-zigheid wegens ziekte, het vieren van religieuze feestdagen, sommige afwezigheden voor revalidatie,
topsport, trekkende bevolking, …). Ook kan de directie afwezigheden om persoonlijke redenen toestaan. Daarvoor zullen we steeds met jou in overleg gaan. Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht.

Andere afwezigheden
Bij afwezigheden die de directie niet als aanvaardbaar beschouwt, zullen we je onmiddellijk contacteren. Indien nodig contacteren wij het CLB. Samen werken wij rond de begeleiding van je kind. We nodigen je dan uit voor een gesprek.

Je kind is voltijds leerplichtig in het kleuteronderwijs

Created with Sketch.

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aan-wezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of niet. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezig-heid in het kader van de leerplicht. Dat geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs!

Problematische afwezigheden


Created with Sketch.

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als pro-blematische afwezigheden. Wij zullen je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteren wij het CLB. Samen werken wij rond de begeleiding van je kind. We nodigen je in dat geval uit voor een gesprek.

Te laat komen

Created with Sketch.

Te laat komen stoort het klasgebeuren.
De ouders zorgen dat hun kleuter tijdig op school toekomt. Is uw kleuter na 08.45u nog niet op school, dan vragen we om ze enkel om 13u10 naar school te brengen.

Ziekte

Created with Sketch.

In het belang van alle kinderen en leraren hoort een zieke leerling niet thuis op school.
Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen. Bijvoorbeeld omdat hij/zij elke dag een pilletje (voor ADHD, diabetes,…) moet nemen.
Indien uw kleuter antibiotica moet nemen omwille van een licht ziekteverschijnsel vragen we om dit medicijn thuis te geven.
Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Ze zijn dan zelfs, volgens de wet, strafbaar. Medicijnen neem je zoveel mogelijk thuis in !
Daarom vragen we met volgende zaken rekening te houden.
• Onze school aanvaardt enkel voorgeschreven medicijnen met een medicijnattest, onderte-kend door de arts. Zo’n attest kan u via onze schoolwebsite downloaden of op het secretari-aat afhalen.
• Zonder attest dient niemand in de school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering.
• Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks af op school. Dus niet via de boekentas of via het kind.
• De verantwoordelijke aanspreekpersoon voor ouders i.v.m. het bewaren en het toedienen van de medicijnen is in eerste instantie de klasleerkracht. Bij uitzondering zal dit via het se-cretariaat, de zorgcoördinator of de directie zijn. Je kan de school bereiken op 089/75.20.53 of [email protected]
Stappenplan bij ziekte of ongeval
• Eerste hulp bij ziekte of ongeval : de leerkracht die op dat moment toezicht houdt, indien nodig roept zij de hulp in van collega’s en/of de directie.
Medicijnen op school (zie protocol medicijnverstrekking op de website van de school)
• Uw kind wordt ziek op school : we zullen u of een andere opgegeven contactpersoon verwit-tigen en zullen we, indien nodig, vragen om uw kind op te halen.
• Bij een ongeval op school : ouders worden steeds als eerste verwittigd en samen wordt over-legd wat er moet gebeuren, wie gaat naar de arts,…. Enkel bij een zeer ernstige situatie wordt onmiddellijk de ziekenwagen gecontacteerd en tegelijkertijd de ouders !